NGUYỄN THỊ DUNG Ban Giám Hiệu Hiệu Trưởng 0365802215
ĐẶNG THỊ HỒNG ĐỆ Ban Giám Hiệu Phó Hiệu Trưởng 0978104701
HJUAN AYŨN Ban Giám Hiệu Phó Hiệu Trưởng 0345594076